acm

کتاب من می تونم شما رو پولدار کنم

کتاب من می تونم شما رو پولدار کنمکتاب فوق العاده من می تونم شما رو پولدار کنمشما دارید پولدار می شوید!برای من مهم نیست وضع مالی شما در حال حاضر چگونه است،‌ یا با چه موانعی روبرو هستید یا در گذشته با چه چالش هایی روبرو بوده اید. در هر وضعیتی هستید، هر چه زیاد یا کم دارید، می توانید زندگی خود را تغییر

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دیواندره (واقع در استان کردستان)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دیواندره (واقع در استان کردستان)شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دیواندرهدر جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار