👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت کارمندیابی و کارمندیابی جهانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت کارمندیابی و کارمندیابی جهانی

کارمند يابی ،يک فرآيند « واسطه ای » است ؛ يعنی طی اين فرآيند کسانی که جويای کارند (متقاضيان کار) و کسانی که خواهان نيروی کارند (استخدام کنندگان) برای نخستين بار با يکديگر روبرو می شوند تا طی فرآيند بعدی (انتخاب و گزينش) ، توانائی واقعی آنها برای احراز شغل و ورود به سازمان تعيين گردد .

عوامل مؤثر در میزان کارمندیابی (فعال یا غیر فعال بودن سازمان در این زمینه) عبارتند از:

· اندازه (بزرگی و کوچکی) سازمان،

· مکان (جغرافیایی) سازمان،

· محیط و شرایط کار و میزان حقوق،

· رشد یا رکود سازمان،

منابع کارمند یابی

منابع داخلي ( كارمند يابي از داخل سازمان )

منابع خارجي (كارمند يابي از خارج سازمان

مزاياي كارمند يابي از داخل سازمان

تحريك كاركنان  به ارتقای میزان دانش ، مهارت و نوع رفتارخود  به منظور تصدي مشاغل بالاتر در سازمان .

تقويت روحيه و حس وفاداري كاركنان نسبت به سازمان .

تقلیل هزينه هاي كارمند يابي ، جذب و گزینش.

تقلیل خطر ورود افراد ناباب به سازمان .

جایگزین های کارمندیابی

ž تجدید نظر در کار:

گاهی با تجدید نظر در مشاغل نیاز به پستهای جدید منتفی می شود. به عبارت دیگر گاهی وظایف و پستهای جدید به پستهای کنونی  قابل انتقال است.

ž استفاده از اضافه کاری:

یکی از دلایل استفاده از این روش و تمایل به آن پایین بودن میزان حقوق دستمزد در سازمان است. استفاده از این روش میزان بیکاری را در کشور افزایش می دهد.

ž واگذاری کار به منابع خارج از سازمان(برون سپاری):

در صورتیکه برای جایگزین کردن یک پست خالی در سازمان، پست دیگری خالی گردد، استفاده از منابع خارجی که در این زمینه تخصص کافی دارند، منطقی به نظر می رسد(تورینگتون و آی هل ،1987، 124-122)

👇محصولات تصادفی👇

کار تحقیقی دختران فراری قانون بولتزمن( Stefan-Boltzmann law ) پاورپوینت مرجع شناسی بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌ آوری جهانی