👈 فروشگاه فایل 👉

مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري

ارتباط با ما

... دانلود ...

مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري

بخشی از متن اصلی:

امروزه اشخاص ثالثي كه با مديران شركتهاي تجاري و مدني كه در مقام نماينده شركت مي باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت مي نمايند از حيث احقاق حقوق خود با مشكل مواجه مي باشند يعني از جهت اينكه شركت را طرف دعوي قرار دهند يا مديران را دچار سردرگمي هستند. حال در اين صورت وقتي مديران در مقام نماينده موارد مقرر شده قانوني و قراردادي فيمابين خود و شركت را رعايت كرده باشند چنين عقدي صحيح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث عليه شركت طرح دعوي خواهد كرد در غير اين صورت ماهيت عقد فضولي خواهد بود و امكان مراجعه به شركت نيست.البته هميشه اينگونه نيست يعني بعضاً قانون براي حمايت حقوق اشخاص ثالث اقدام مي كند و حتي در صورت عدم رعايت موازين قانوني از سوي مديران، شخص ثالث مي‌تواند همچنان به شركت مراجعه نمايد. به هر ترتيب با بررسي ماهيت عقود منعقد شده از سوي مديران با اشخاص ثالث تكليف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص يا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمايند و در صورت فضولي بودن عقد و عدم رعايت موازين از سوي مدير مسئوليت مدير در قبال اشخاص ثالث و همچنين شركت نيز مشخص خواهد گرديد.

چكيده

مقدمه

فصل اول - بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري

بخش اول كليات بيان قاعده كلي مبني بر تحقق مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرايط ذيل و عدم ترتيب مسئوليت براي مديران

1. انجام معامله از سوي مديران در حالتي كه شركت واجد شخصيت حقوقي است.

2. انجام معامله از سوي مديران در حدود موضوع شركت و در بعضي از شركتها علاوه بر رعايت موضوع در حدود اختيارات تفويضي از سوي شركت باشد.

الف شركت سهامي

ب شركت با مسئوليت محدود

پ شركت تضامني، نسبي و شركتهاي مختلط (مختلط سهامي و غير سهامي)

ج شركت تعاوني

ت انجام معامله از سوي تمامي مديران مجاز

هـانجام معامله از سوي مديران غير معزول يا غير مستعفي و يا در صورت معزول يا مستعفي مراتب به اداره ثبت شركتها اعلام نشده باشد.

بخش دوم مسئوليت مديران شركتهاي تجاري در قبال انجام معاملات

مبحث اول مسئوليت غير مستقيم مديران معامله كننده (رجوع شركت يا سهامداران و اعضاء به مديران پس از اينكه طرف معامله حقوق خود را از شركت مطالبه كرد.)

الف- شركت سهامي

ب- شركت با مسئوليت محدود

پ – شركتهاي تضامني، نسبي، مختلط سهامي و غير سهامي و تعاوني

بحث دوم مسئوليت مستقيم مديران معامله كننده (رجوع مستقيم طرف معامله به مديران)

ترتيب مسئوليت مستقيم بر مديران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرايط ذيل امكان پذير مي باشد

1- انجام معامله از سوي مديران در حالتي كه شركت هنوز شخصيت حقوقي نيافته است.

2- انجام معامله از سوي مديران خارج از موضوع شركت و در بعضي از شركتها خارج از حدود اختيارات

1-2- رعايت موضوع شركت

2-2 رعايت حدود اختيارات

شركت سهامي

شركت با مسئوليت محدود

شركت تضامني، نسبي، مختلط (مختلط سهامي و غير سهامي)

شركت تعاوني

3- انجام معامله از سوي مديران در صورت عدم ذكر سمت مديران و يا عدم اثبات معامله براي شركت

4- انجام معامله از سوي بعضي از مديران نه همه آنها

5- انجام معامله از سوي مديران معزول يا مستعفي به شرط اينكه مراتب به اداره ثبت شركتها اعلام شده باشد

فصل دوم بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي مدني

بخش اول بيان قاعده كلي مبني بر ترتب مسئوليت براي شركاء شركتهاي مدني در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرايط ذيل و عدم ترتب مسئوليت براي مديران (مگر در موارد استثنايي)

بند اول انجام معامله با فرض اهليت مدير

2- انجام معامله با رعايت حدود اختيارات

3- انجام معامله با رعايت مصلحت شركاء

معاملات در صورت جمع شرايط ذيل

1- انجام معامله در صورت عدم اهليت مدير

2- انجام معامله با فرض عدم رعايت حدود اختيارات

3- انجام معامله با فرض عدم رعايت مصلحت شركاء

فصل سوم - بررسي مسئوليت مدني مديران شركتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگليس

مبحث اول كليات

گفتار اول انواع شركتها در حقوق انگليسي و تعريف هر كدام

1- شركتهايي كه به موجب فرمان يا منشور سلطنتي تأسيس مي‌شوند.

2- شركتهاي قانوني

3- شركتهاي ثبت شده

گفتار دوم مفهوم قاعده آلتراوايريز در حقوق انگليس و سابقه تاريخي آن

1- مفهوم قاعده

2- سابقه تاريخي به قاعده

گفتار سوم بررسي اختيارات مديران شركتها در حقوق انگليسي

گفتار چهارم بررسي نحوه عملكرد و مسئوليتهاي مديران

مبحث دوم تحقق مسئوليت براي انواع شركتها (شركتهاي قانوني، ثبت شده، شركتهاي تأسيس به موجب فرمان سلطنت) در انجام معاملات

1- شركتهاي قانوني و ثبت شده

2- شركتهاي تأسيسي به موجب فرمان سلطنت

مبحث سوم تحقق مسئوليت براي مديران شركتها در انجام معاملات (به عنوان يك استثنا)

گفتار اول تحقق مسئوليت غير مستقيم (مراجعه شركت به مديران در بعضي از شركتها)

گفتار دوم تحقق مسئوليت مستقيم (مراجعه مستقيم به مديران)

گفتار سوم روش هاي پيشگيري از تحقق مسئوليت براي مديران

نتيجه گيري

شركت با مسئوليت محدود

شركت تضامني و نسبي و شركتهاي مختلط

شركت مدني

حقوق انگليسي

این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات:150

👇محصولات تصادفی👇

برسي مسائل اساسي ايمني و بهداشت حرفه اي در كارخانه آبشار هنر ماکو اقدام پژوهی حل مشکل روانی و رفتاری بوسیله ورزش پاورپوینت بررسی روند ساخت مسجد در ایران مدیریت تولید -مجموعه سوم مقالات بررسی سیستم سوخت رسانی انژکتوری اتومبيل زانتیا