👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان در سهام بورس

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان در سهام بورس

بخشی از تحقیق حاضر جهت مشاهده شما عزیزان گذاشته تا حدودی از مطالب موجو آگاهی داشته باشید:

بررسی رابطه بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان در سهام بورس

سوالاتي از اين قبيل كه:

آيا از نظر تجربي رابطه اي بين اجزاي سود حسابداري و قيمت سهام وجود دارد؟ آيا سود اعلام شده عاملي مؤثر بر قيمت سهام است و اعلام سو د، اطلاعاتي را به بازار سرمايه منتقل مي كند؟ و به طور كلي آيا سود اعلام شده داراي محتواي اطلاعاتي براي قيمت سهام است؟ همواره مد نظر حسابداران بوده است

در اين تحقيق براي پاسخ به سؤالات فوق به بررسي تاثير تغييرات اقلام صورت سود و زيان بر تغييرات قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته مي شود

. به همين منظور شش مورد از اقلام صورت سود و زيان كه به طور متداول گزارش مي گر دند در ارتباط با قيمت سهام مورد بررسي قرار مي گيرند . به اين صورت كه به ازاي اقلام صورت سود و زيان هفت فرضيه در اين تحقيق آزمون مي شود كه به بررسي تحليلي ارتباط بين تغييرات اقلام صورت سود و زيان و تغييرات قيمت سهام مي پردازد

. به منظور آزمون فرضيات تحقيق از آزمون ضريب همبستگي بين تغي ي را تذكر شده و آزمون نسبت موفقيت در جامعه استفاده مي شود.

. نمونه مورد نظرشامل20شركت از بين صنايع مختلف پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره آزمون از ابتداي سال 1381 تا پايان سال1385 مي باشد.

نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان مي دهد كه ارقام صورت سود و زيان حاوي بار اطلاعاتي بوده و سرمايه گذاران نسبت به آن عكس العمل نشان مي دهند و قيمت هاي سهام بسيار سريع تعديل مي شوند . يعني تغييرات ارقام صورت سود و زيان كه از ارقام حسابداري مي باشند ، بر تغييرات قيمت سهام تاثير داشته ، لذا صورت سود و زيان يك منبع اطلاعاتي به هنگام به شمار مي رود كه بر قيمت و حجم مبادلات سهام تاثير بسزايي دارد.

مقدمه

در اين تحقيق به بررسي رابطة بين تغييرات اقلام صورت سود و زيان و تغييرات قيمت سهام پرداخته مي شود، به عبارت ديگر تأثير اقلام صورت سود و زيان برقيمت سهام مطالعه خواهد شد . در اين بررسي به اين نكته توجه مي شود كه آياسهامداران يا سرمايه گذاران اطلاعات مور د نياز خود را از طريق صورت سود و زيان بدست مي آورند و آيا اين ارقام حسابداري مي تواند مبناي مناسبي براي تصميم گيري اين دسته از استفاده كنندگان گزارشهاي مالي باشد؟

نتايج برخي از تحقيقات نشان مي دهد كه تجزيه سود به اجزا ي آن اطلاعات بيشتري را فراهم مي كند . فرضيات اين تحقيق بيان مي كند كه آيا سهامداران به اجزاي ديگر سود تو جه دارند و در نتيجه تغييرات قيمت سهام با تغييرات اجزا ي سودمرتبط است يا نه؟ نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه تغييرات اقلام صورت سود وزيان با تغييرات قيمت سهام مرتبط بوده و اين اقلام يكي از عوامل قابل توجه درتبيين قيمت سهام شركت مي باشد.

در مطالعه وارزيابي مدل تصميم افراد ،دلايل بسياري به ضرورت انجام مطالعات ساختاري در زمينه محتواي اطلاعاتي گزارشات مالي ونحوه كاربرد اطلاعات حسابداري توسط استفاده كنندگان احتمالي وجود دارد كه در نهايت هدف آن تعريف محتوا ،افزايش كيفيت اطلاعات گزارش شده و تعيين نحوه ارايه آن به منظور بهسازي مدل تصميم است(.خوش طينت،1377)

بعدها باتآ كيد بر اين موضوع كه از ديدگاه سرمايه گذاران واعتباردهندگان سود و اجزاي تشكيل دهنده آن شاخص بهتري براي ار زيابي عملكرد گذشته و پيش بيني موثرتري از وضع عايدات آتي در مقايسه با جريانات نقدي است، اين مدل تعديل شد و در ادامه آن مدلهايي براي ارزيابي اوراق بهادار برمبناي سود و سود سهام متداول گرديد.

از آنجا كه يكي ازاهداف اصلي گزارشگري مالي تأمين نيازهاي اطلاعاتي سهامداران فعلي و سرمايه گذاران بالقوه واحد تجاري است بيشتر صورت سود وزيان مورد توجه و دقت نظر آنان بوده وشايد بتوان دليل آن را اولويت سرمايه گذاران به كسب سود و انتفاع مادي در قياس با ساير اهداف مرتبط به سرمايه گذاري مربوطه دانست. به همين سبب اندازه گيري سود يك واحد تجاري به شكل ادواري هدف نخست حسابداري تلقي مي گردد . در اين خصوص اغلب عقيده بر آن است كه انتشار صورتهاي مالي و اعلام سود حسابداري اطلاعاتي را به بازار سرمايه منتقل نموده و از طريق تأثيرگذاري اطلاعات منتشره تغييراتي در قيمت و حجم مبادلاتسهام حادث مي گردد كه اين تغييرات بسته به سطح كارايي بازار متفاوت است (طاهري1378)

به طور كلي در موقع انتخا ب سهام، مهمترين موضوع براي فرد سرمايه گذاراين ا ست كه چه مبلغي را براي هر سهم عادي پرداخت نمايد . تعيين دقيق مبلغ پرداختي براي هر سهم احتياج به تجزيه و تحليلهاي وسيعي دارد . انتخاب سهام دربازار كارا بسيار آسان است ، زيرا قيمت سهام تفاوت بسيار ناچيزي با ارزش ذاتي آن دارد. در اين بازار، با توجه به روحيات سرمايه گذار نسبت به ريسك پذيري، سهام انتخاب مي گردد . سرمايه گذار اين اطمينان خاطر را دارد كه براي سهام خريداري شده بيشتر از قيمت واقعي آن مبلغي پرداخت ننموده است . بنابراين ضرورتي براي انجام تجزيه و تحليل هاي اس اسي احساس نمي شود، به قول برخي از صاحبنظران، در بازار كارابهترين شكل انتخاب سهام به صورت تصادفي است دركشورهايي كه بازار كارايي سرمايه ندارند، قيمت بازار اوراق بهادار با قيمت واقعي آن تفاوت قابل ملاحظه اي دارد . بنابراين شخص سرمايه گذاربايد تجزيه و تحليل هاي وسيعي جهت خريد سهام مورد نظر خود انجام دهد .

سرمايه گذار پس از انتخاب صنعت يا صنايع با رشد بالا بايد شركت يا شركتهايي رادر صنعت انتخاب نمايد كه نسبت به دريافت سود سهام و افزايش قيمت سهام درآينده مطمئن باشد . برآورد كميت و كيفيت سود آينده عامل مهمي در موفقيت يا عدم موفقيت سرمايه گذاري است (جهانخاني و مرادي،(1357

سرمايه گذار بايد موقعيت رقابتي شركت را بررسي نمايد ، زيرا اولين متغيري كه كميت سود آينده را تحت تأثير قرار مي دهد، موقعيت رقابتي شركت است [1].

شركتي بايد براي سرمايه گذاري انتخاب شود كه در بين شركتهاي رقيب از موقعيت بسيار خوبي برخوردار باشد . موقعيت رقابتي شركت با معيارهايي از قبيل ميزان فروش، درآمد سالانه، رشد فروش، ثبات درآمد فروش و تنوع محصولات سنجيده مي شود. اما فروش بايد به گونه اي باشد كه پس از كسرتمامي هزينه ها سود معقولي را عايد شركت سازد . در شرايط رقابتي، شركتها براي افزايش سود نمي توانند قيمت فروش كالا را افزايش دهند، در اين شرايط بايد هزينه هاي شركت كاهش يابد ، لذا لازم است هزينه هاي شركت مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند . بنابراين تجزيه وتحليل دقيق صورت سود و زيان شركت ضروري به نظر مي رسد.در دهه 1960 كه فرضيه بازار كارآ مطرح گرديد با نظريه هاي حسابداري درتضاد بود، به ويژه از اين جهت كه در آن زمان صاحب نظران معتقد بودند كه مديران مي توانند با استفاده از اعمال تغييرات در سود حسابداري، بازار را گمراه كنند . درحالي كه طرفدارا ن فرضيه بازار كارآ بر اين باور بودند كه اگر سود حسابداري برقيمت سهام تأثير مي گذارد پس مي تواند شاخص مناسبي براي ارزش سهام باشد.

• آيا تغيير رويه هاي حسابداري سبب گمراهي بازار سهام مي شود؟

• آيا از نظر تجربي رابطه اي بين سود حسابداري و قيمت سهام در شرکتها وجود دارد؟

• آيا سود اعلام شده عاملي ؤثر بر قيمت سهام است واعلاميه هاي سود اطلاعاتي را به بازار منتقل مي كند؟

• به بيان ديگر: آيا سود اعلام شده داراي محتواي اطلاعاتي براي قيمت سهام است؟

سؤالات فوق همواره مد نظر جامعه حسابداري بوده و به همين دليل تا كنون تحقيقات زيادي در اين ارتباط انجام شده است . نتايج برخي از تحقيقات صورت گرفته حاكي از وجود ارتباط بين سود حسابداري و قيمت سهام بوده است (پورعظيمي،1377)

فصل دوم

ادبيات تحقيق

👇محصولات تصادفی👇

دانلود مقاله ترکیبی از فیلتر قدرت هیبریدی شنت و راکتور کنترل شده با تریستور برای کیفیت توان پاورپوینت شیوه معماری روم فیلم آموزشی به دست آوردن حجم داخلی ظروف توخالی در اینونتور طرح توجیهی کارخانه نخ آموزش مهارت چهارم ICDL ؛ صفحه گسترده