👈 فروشگاه فایل 👉

خلاصه كتاب استراتژي اثربخش

ارتباط با ما

... دانلود ...

خلاصه كتاب استراتژي اثربخش

در اين كتاب، استراتژي و چگونگي تكوين آن با نگاهي تازه مطرح شده است، نگرشي كه علاوه بر شيوة شكل گيري يك

استراتژي اثربخش، ماهيت استراتژي و رابطة بنيادين آن با پاراديم ها را نيز روشن مي سازد.

كتاب حاضر در ده فصل به تشريح رويكرد ' استراتژي اثربخش ' مي پردازد و مقد م ة نسبت اً مفصل آن، سوابق و

مفاهيم اساسي ديگر رويكردهاي استراتژي را ارائه م ي كند. در پايان هر فصل، محورهايي تحت عنوان ' مباحثه و

تحقيق' مطرح شده است ك ه بيشتر براي تأمل خوانندگان و يا 'كار گروهي ' است. نويسندگان براي تدوين اين كتاب

علاوه بربهر هگيري از تجارب علمي و عملي خود، از مراجع و منابع معتبر خارجي نيز سودجسته اند.

استراتژي به شكل امروز خود ، دستاورد پس از جنگ جهاني دوم و حاصل مسير تحول برنام ه ريزي است . در اوايل

دهة ١٩٦٠ ، وزارت دفاع آمريكا مبا ن ي برنامه ريزي استراتژيك ر ا پايه گذاري كرد و دو سال پس از آن، يكي از استادان

دانشگاه هاروارد، مفهوم استراتژي را به جهان كس ب وكار وارد كر د . در ده ة ١٩٩٠ عصر جديد ر و يكردهاي استراتژي

آغاز شد. (G. Hamel) و گري هامل (H. Mintzberg) با نظريات صاحب نظراني مانند هنري مينتزبرگ

اصولاً استراتژ ي زاييده دو اصل محيط رقابتي و محدوديت منابع اس ت . بدون رقابت، استراتژي امري بي معناست

و هر كجا محيط رقابتي باشد، اين رويكرد كارساز است.

در جريان استراتژي رقابتي ، براي دستيابي به يك جايگاه مشخص در بازار در بين رقبا، بايد ب ه سه سؤال اساسي

پاسخ داده شود:

الف- چه كساني مشتريان مورد نظر سازمان هستند؟ (چه كسي)

ب- سازان براي مشتريان مورد نظر، چه كالا و خدماتي را عرضه مي كند؟ (چه چيزي)

ج – سازمان چگونه اين كالا و خدمات را عرضه مي كند؟ (چگونه)

👇محصولات تصادفی👇

مجموعه فونت تایپوگرافی و ساخت لوگوی مهراوه نمونه سوالات icdl به همراه پاسخ پاورپوینت معماری با خاک کار تحقیقی در مورد تعريف‌ جرم‌ نقشه ی بخش های شهرستان کلیبر